Regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują w szczególności, że:
1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;
2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych;
3. gospodarstwo domowe tworzą: a) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo b) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);
4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w: a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia tj. 2022 – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku, b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia tj. 2023– w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;
5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o: a) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe, b) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym;
Przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wyniósł w 2022 r. 5.549 zł (jest to dochód roczny).
6. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r., poz. 111);
7. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków jej gospodarstwa domowego: a) imię i nazwisko, b) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość, c) adres miejsca zamieszkania, d) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;
8. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.
Gdzie można złożyć wniosek?
Żądanie wydania zaświadczenia można złożyć na biurze podawczym Urzędu Gminy w Miastkowie Kościelnym,
pocztą tradycyjną na  adres GOPS w Miastkowie kościelnym, ul. Rynek 6, 08-420 Miastków Kościelny, przesłać do GOPS przez platformę  ePUAP.
O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
Podstawa prawna:
- art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,
-
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Czyste powietrze zaświadczenia.pdf)Klauzula informacyjna RODO[ ]109 kB2024-04-23 09:37
Pobierz plik (WNIOSEK.pdf)WNIOSEK.pdf[ ]701 kB2024-04-23 09:37