Wspieranie rodziny przeżywającej trudności w sprawowaniu opieki nad dziećmi i ich wychowaniu to system zaplanowanych działań, które mają pomóc przywrócić takim rodzinom zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Działania te wspomagają rodziców, mających problemy w wypełnianiu obowiązków rodzicielskich, w taki sposób, aby zapobiec doprowadzeniu do sytuacji, w której dziecko, ze względu na jego dobro, zostałoby umieszczone w pieczy zastępczej.
Rodziny zagrożone kryzysem  są  stale monitorowane przez pracowników socjalnych, pedagogów szkolnych, w tym także – w razie potrzeby – przez Policję i kuratorów sądowych. Mogą liczyć na wsparcie asystenta rodziny.
Zadania z zakresu wspierania rodziny usystematyzowane zostały w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Obecnie obowiązujący Program Wspierania Rodziny w Gminie Miastków Kościelny na lata 2022-2024 został przyjęty Uchwałą Nr XLV/240/2022 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 29 marca 2022 r. Głównym celem programu jest
poprawa kondycji i jakości życia rodzin zamieszkujących w gminie Miastków Kościelny poprzez rozwijanie systemu wsparcia sprzyjającemu prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny. Powyższe będzie możliwe dzięki osiągnięciu określonych celów operacyjnych, do których należą: podnoszenie jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz wspierania rodziny, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, pomoc rodzinom w kryzysie, przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom zagrażającym prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny, zapewnienie rodzinom i dzieciom bezpieczeństwa zdrowotnego i publicznego, podnoszenie kwalifikacji pracowników instytucji wspierających rodzinę i dzieci, integrowanie i doskonalenie systemu wsparcia rodzin.

Załączniki:
Pobierz plik (Scanprogram.pdf)Program Wspierania Rodziny w Gminie Miastków Kościelny na lata 2022-2024[ ]18740 kB2024-04-19 12:07
Pobierz plik (ULOTKA GOPS MIASTKÓW KOŚCIELNY.pdf)ULOTKA GOPS MIASTKÓW KOŚCIELNY.pdf[ ]490 kB2024-04-19 12:09
Pobierz plik (Ulotka. GOPS MIASTKÓW KOŚCIELNY.pdf)Ulotka. GOPS MIASTKÓW KOŚCIELNY.pdf[ ]505 kB2024-04-19 12:10