Głównym celem wieloletniego rządowego Programu "Posiłek w szkole i wdomu " na lata 2024-2028 jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży znajdujących się w trudnej sytuacji oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych o niskich dochodach. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzielaniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zjedzenie gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Dlatego też program na ma celu wzmocnienie opiekuńczej funkcji szkoły poprzez tworzenie warunków umożliwiających spożywanie przez uczniów posiłku w trakcie pobytu w szkole.
Program realizuje GOPS w Miastkowie Kościelnym jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z placówkami oświatowymi, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Miastków Kościelny.
Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania zadania.  Gmina Miastków Kościelny otrzymuje dotację na realizację w ramach Programu modułu 1 "Moduł dla dzieci i młodzieży" oraz modułu 2 "Moduł dla osób dorosłych".
W ramach Programu udzielane jest wsparcie osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w rodzinie wystepuje w szczególności: ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała, ciężka choroba, przemoc lub alkoholizm) oraz spełniającym kryteria dochodowe w wysokości 200% kryterium, o którym mowa w art.8 ww. ustawy (osoba samotna - 1552 zł, osoba w rodzinie - 1200 zł), a w szczególności:
– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnopsrawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.
Decyzję administracyjną o przyznaniu pomocy wydaje się w ciągu miesiąca. Termin wydania decyzji uzależniony jest od otrzymania wszystkich niezbędnych dokumentów. Decyzja jest poprzedzona przeprowadzonym przez pracownika socjalnego wywiadem środowiskowym.
Ponadto w celu ograniczenia zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin mieszkających na terenie Gminy Miastków Kościelny w dniu 30 listopada 2023 r. Rada Gminy Miastków Kościelny uchwaliła program osłonowyw zakresie dożywiania. Wiele rodzin nie spełnia kryterium dochodowego, uprawniającego do korzystania z pomocy w formie dożywiania dzieci. Jednocześnie dochody tych rodzin  nie zabezpieczają w pełni potrzeb żywieniowych. W ramach programu osłonowego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, dyrektor szkoły lub przedszkola informuje GOPS w Miastkowie kościelnym o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy nie wymaga wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz ustalenia sytuacji rodziny w drodze rodzinnego wywiadu środowiskowego. Taka pomoc ma charakter doraźny, a liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona nie może przekroczyć 20% uczniów i dzieci otrzymujących posilek w poprzednim miesiącu kalendarzowym, a w miesiącu wrześniu tej liczby z miesiąca czerwca.