plakat FS

W dniu 01.03.2024 r. została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Miastków Kościelny, której przedmiotem jest realizacja zadania:
„Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
Na realizację Programu Gmina Miastków Kościelny otrzymała środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości: 18 513,00 zł i jest to całkowity koszt tego Programu.
Program jest realizowany od dnia 8 marca 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.
Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub
- osobami niepełnosprawnymi posiadającymi:
a)      orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
b)      orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.) poprzez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki  wytchnieniowej, tj. odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością przez zapewnienie czasowego zastępstwa w tym zakresie.
Gmina Miastków Kościelny na podstawie otrzymanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego planuje w edycji 2024 objąć pomocą opieki wytchnieniowej 3 opiekunów, w tym:
• 2 opiekunów sprawujących opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
• 1 opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt 7 i 8 w orzeczeniu.
Zaplanowano zrealizowanie 363 godzin usług opieki wytchnieniowej oraz zatrudnienie 3 opiekunów.
Za realizację usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu uczestnicy nie ponoszą odpłatności.
Zapewnienie wsparcia w zakresie usług opieki wytchnieniowej wpisuje się w główny cel Funduszu Solidarnościowego, jakim jest m. in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami.
Bezpośrednim realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym.

Załączniki:
Pobierz plik (Program-ow-jst-edycja_2024.pdf)Program-ow-jst-edycja_2024.pdf[ ]312 kB2024-04-18 11:31