dofinasowanie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym od dnia 01.03.2024 r. realizuje Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego” – edycja 2024 finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego.
Czas trwania Programu: 01.03.2024 r. – 31.12.2024 r.
Dofinansowanie wynosi: 
139650,57 zł.
Całkowita wartość wynosi: 
139650,57 zł.
Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024” skierowany jest do:

dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o:
-
znacznym stopniu niepełnosprawności albo
- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
- traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia. Program ma zapewnić usługę asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością, mającą na celu pomoc uczestnikom Programu w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności będą polegać na wspieraniu osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:
a.     wsparciu uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
b.     wsparciu uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
c.      wsparciu uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
d.     wsparciu uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.
Usługi asystencji dla osób z niepełnosprawnością pozwolą na realizację
elementu polityki społecznej państwa w zakresie:
a.    
poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnościami, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
b.    
wsparcia osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienia pomocy adekwatnej do potrzeb;
c.    
uczestnictwa osób z niepełnosprawnościami w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.
Gmina Miastków Kościelny na podstawie otrzymanego dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego planuje w edycji 2024 objąć pomocą w formie usług asystencji:
• 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności sprzężonej,
• 3 osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
• 3 dzieci do 16 r.ż. z orzeczeniem niepełnosprawności z zaznaczonym pkt 7 i 8,
• 3 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Zaplanowano zrealizowanie 2112 godzin usług asystencji osobistej oraz zatrudnienie 10 asystentów.
Za realizację usługi asystencji osobistej w ramach Programu uczestnik nie ponosi odpłatności.

Załączniki:
Pobierz plik (Program-aoon-jst-edycja-2024-2.pdf)Program-aoon-jst-edycja-2024-2.pdf[ ]284 kB2024-04-18 11:20
Pobierz plik (Regulamin AOON edycja 2024 Gmina Miastków kościelny.pdf)Regulamin AOON edycja 2024 Gmina Miastków kościelny.pdf[ ]586 kB2024-04-18 11:20