Zasiłki celowe przyznawane są na podstawie art. 39-41 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
Zasiłek celowy przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tzn. nie przekracza kwoty 776 zł,
- rodzinie, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego danej rodziny, równego kwocie 600 zł, tj. kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, pomnożonej przez liczbę członków tej rodziny (np. dla trzyosobowej rodziny 3 x 600 zł = 1800 zł).
Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.
Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.
Zasiłek celowy może być przyznany również w celu realizacji postanowień kontraktu socjalnego. Wówczas może być wypłacany niezależnie od dochodu, przez okres do 2 miesięcy od dnia, w którym osoba objęta kontraktem socjalnym, w trakcie jego realizacji, stała się osobą zatrudnioną.
Zasiłek celowy może być przyznany również osobie lub rodzinie, które poniosły straty w wyniku: zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Wówczas przyznawany jest niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany zasiłek celowy pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Specjalny zasiłek celowy zgodnie z art. 41 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej może być przyznany osobie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Wysokość zasiłku celowego zależy od rodzaju potrzeb i możliwości finansowych GOPS. Natomiast wysokość specjalnego zasiłku celowego nie może przekroczyć kryterium dochodowego osoby lub rodziny.