Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, jeżeli jest tego pozbawiona. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
W świetle obowiązujących przepisów do udzielenia pomocy osobie bezdomnej zobowiązana jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały (art. 101 ust. 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej).
Według ustawy o pomocy społecznej osoba bezdomna to osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały, w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości zamieszkania.
Udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych albo schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi (art. 48a ww. ustawy). Wymaga złożenia pisemnego wniosku i przeprowadzenia niezbędnych procedur mających na celu stwierdzenie spełnienia kryteriów wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w tym również przeprowadzenia wywiadu środowiskowego z osobą bezdomną i wydania decyzji administracyjnej. Konieczne jest również zawarcie kontraktu socjalnego z osobą bezdomną w celu wzmocnienia jej aktywności społecznej, wyjścia z bezdomności i uzyskania samodzielności życiowej.
Noclegownia świadczy bezdomnym tymczasową pomoc w postaci miejsca noclegowego, w ramach, której umożliwia spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.
Ogrzewalnia umożliwia pobyt w ogrzewanych pomieszczeniach wyposażonych w co najmniej miejsce siedzące, nie gwarantuje miejsc do spania.
Pomoc przyznana w formie tymczasowego schronienia w ogrzewalni lub noclegowni nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.
Gmina Miastków Kościelny w ramach umowy współpracuje ze Stowarzyszeniem MONAR – Schronisko dla Osób Bezdomnych MARKOT w Sobolewie, 08-460 Sobolew ul. Łaskarzewska 5.
Osobom bezdomnym, których dochód przekracza kwotę kryterium dochodowego pomoc w formie udzielenia schronienia przez przyznanie tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych przyznawana jest odpłatnie.
Zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych reguluje Uchwała nr IXVII/81/2019 Rady Gminy Miastków Kościelny z dnia 26 listopada 2019 w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodka wsparcia i mieszkaniach chronionych /treść uchwały w załączniku poniżej/.

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwała Rady Gminy - usługi opiekuńcze.pdf)Uchwała Rady Gminy - usługi opiekuńcze.pdf[ ]246 kB2024-04-19 10:06