Praca socjalna jest usługą, której zadaniem jest ułatwienie wzajemnego przystosowania jednostek, rodzin, grup i środowiska społecznego, w którym żyją oraz rozwijanie w nich poczucia własnej wartości poprzez możliwości tkwiące w ludziach, w stosunkach interdyscyplinarnych oraz zasobach udostępnionych przez społeczności lokalne.
Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej i przezwyciężenia ich trudnej sytuacji.
Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.
Pracownicy socjalni działając na podstawie przepisów prawa oraz zgodnie ze standardami etyki zawodowej podejmują decyzje jaki rodzaj wsparcia zaproponować osobie znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.
Pracownicy socjalni realizują usługę metodycznej pracy socjalnej poprzez:
-
rozeznawanie sytuacji osób i rodzin, wspólne planowanie celów współpracy według etapów metodycznego postępowania,
-
kierowanie osób wymagających wsparcia lub porady do specjalistów np. psychologa, prawnika,
-
pomoc przy wypełnianiu różnego rodzaju druków i formularzy np. w celu uzyskania stopnia niepełnosprawności w zespole do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności,
- rozmowę i udzielenie porady w ramach własnych doświadczeń i zdobytej wiedzy praktycznej i inne,
-
organizowanie różnorodnych form pomocy, z wykorzystaniem projektów socjalnych, które odpowiadają zmieniającym się potrzebom społecznym,
- współpracę z organami jednostek samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami realizującymi zadania z zakresu pomocy społecznej, zakładami opieki zdrowotnej, sądami, policją, zakładami ubezpieczeń społecznych i innych specjalistami,
-
podejmowanie interwencji kryzysowej oraz realizowanie doraźnego wsparcia socjalnego,
-
przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej.