Stypendium szkolne i zasiłek szkolny
Stypendium szkolne
  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej  z niskich dochodów na osobę w rodzinie ( kwota uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty  600,00 zł – netto na osobę), w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, wielodzietność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, alkoholizm, narkomania a także gdy rodzina jest niepełna.
Wniosek o stypendium szkolne  należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastkowie Kościelnym  w nieprzekraczalnym  terminie  do 15 września  bieżącego roku.   W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym należy składać  w nieprzekraczalnym  terminie do 15 października bieżącego roku.
Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające  dochody członków rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (w przypadku utraty dochodu z miesiąca złożenia wniosku).
W przypadku pełnoletniego ucznia należy dostarczyć zaświadczenie o kontynuowaniu nauki szkolnej.
Stypendium szkolne realizowane jest poprzez  refundacje poniesionych kosztów w związku z tym istnieje konieczność zbierania imiennych faktur i rachunków wystawionych na wnioskodawcę. Paragony nie będą brane pod uwagę.!!!
Przy wystawieniu faktury lub rachunków należy zwrócić uwagę na prawidłowe wypisywanie faktury oraz nazewnictwa zakupionych artykułów.
Faktury lub rachunki powinny zawierać pełną nazwę produktu podlegającego refundacji – istotne jest, aby np. obuwie i odzież miały adnotację  „sportowa”.
Wypłata stypendium nastąpi po przedłożeniu  opisanych wyżej rachunków . Termin i forma zostanie ustalona po przedłożeniu rachunków.
Rachunki lub faktury powinny potwierdzać poniesienie wydatków  związanych z procesem edukacyjnym ucznia, w tym:
1) zakup podręczników szkolnych, słowników, atlasów, tablic edukacyjnych, lektur szkolnych;
2) zakup artykułów szkolnych tj.:
a) zeszyty, bloki, długopisy, pióra, ołówki, gumki, flamastry, kredki, farby, klej, papier kolorowy, nożyczki, taśma klejąca, linijka, cyrkiel, kalkulator,
b) tornister, plecak szkolny, torba sportowa, (1sztuka na rok szkolny),
c) zakup mundurka szkolnego wymaganego przez szkołę (wymagane potwierdzenie przez szkołę, 1 sztuka na semestr);
3) zakup stroju gimnastycznego na zajęcia wychowania fizycznego (odzież sportowa) tj.:
a) dres sportowy, bluza sportowa, spodnie sportowe, spodenki gimnastyczne, koszulka gimnastyczna, getry, skarpety sportowe, strój kąpielowy, czepek, okulary pływackie;
4) zakup stroju ochronnego na praktyki (wymagane potwierdzenie przez szkołę) tj.:
a) zakup przyborów do nauki zawodu dla odbycia praktyk – niezbędnych w procesie edukacji, (1wymagane potwierdzenie przez szkołę);
5) zwrot kosztów za korzystanie z domowego Internetu w czasie trwania roku szkolnego, (faktura VAT i dowód opłaty);
6) zwrot kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, tj.:
a) koszty uczestnictwa: w kursach nauki języków obcych, zajęciach sportowych, tanecznych,
b) zakup sprzętu sportowego i odzieży sportowej, o ile wiąże się z udziałem w treningach w klubie sportowym, (zaświadczenie z klubu),
c) zakup określonego sprzętu muzycznego, (zaświadczenie ze szkoły);
7) całkowity lub częściowy zwrot kosztów biletów miesięcznych na dojazd do szkoły zlokalizowanej poza miejscem zamieszkania ucznia;
8) wyjazd na „zieloną szkołę”, wycieczki o charakterze edukacyjnym (1np. do muzeum) organizowane przez szkołę, (zaświadczenie ze szkoły);
9) zakup:
a) tabletu,
b) komputera oraz części do komputera (w tym monitora, drukarki, urządzeń wielofunkcyjnych, myszki, klawiatury i listwy),
c) pendrive,
d) papieru i tonerów do drukarki,
e) naprawa i montaż sprzętu komputerowego,
f) biurka do nauki, krzesła, lampki na biurko.
Zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi uczęszczanie do szkoły (1np. kurtka, spodnie, buty) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego.
Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia otrzymującego stypendium szkolne lub pełnoletni uczeń są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Zasiłek szkolny  może otrzymać uczeń znajdujący się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej
z powodu zdarzenia losowego (1np. pożar, powódź lub inna klęska żywiołowa, nagła ciężka choroba, znaczny uszczerbek na zdrowiu, śmierć członka rodziny).
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy złożyć w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące

od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zdarzenie to powinno być należycie udokumentowane (np. protokołem lub zaświadczeniem wystawionym przez odpowiednią instytucję).

Wniosek oraz szczegóły udzielania pomocy dla uczniów określone w Regulaminie zamieszczone zostały poniżej w załącznikach.

Załączniki:
Pobierz plik (akt-15.pdf)Uchwała Rady Gminy - Regulamin[ ]143 kB2024-04-22 12:43
Pobierz plik (WNIOSEK STYPENDIA .docx)WNIOSEK STYPENDIA .docx[ ]42 kB2024-04-22 12:14