1. KOMU PRZYSŁUGUJE REFUNDACJA VAT CZYLI „DODATEK GAZOWY”?
Refundacja VAT przysługuje gospodarstwom domowym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi i które do dnia 21 grudnia 2022 roku zostały wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków lub po tym dniu w przypadku nowouruchomionego źródła i których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
Ponadto wnioskodawcą może być wyłącznie osoba, która jest odbiorcą paliwa gazowego, tj. osoba, która zgodnie z fakturą ponosi koszty zakupy paliwa gazowego.
UWAGA: refundacja nie dotyczy gazu skroplonego LPG.
2. JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O REFUNDACJĘ VAT?
Do wniosku należy załączyć:
- fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych przez przedsiębiorstwo energetyczne za okres od 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (UWAGA: nie może to być faktura prognozowana);
- dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
- nakaz płatniczy (w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego);
- inne dokumenty zaświadczające o uzyskiwanym dochodzie (w przypadku posiadania dochodów nieopodatkowanych)
3. CO TO JEST GOSPODARSTWO DOMOWE?
Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
4. WYSOKOŚĆ PRZECIĘTNEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU DLA POTRZEB PRZYZNANIA REFUNDACJI VAT USTALANA BĘDZIE NA PODSTAWIE DOCHODÓW OSIĄGNIĘTYCH W:
- roku 2021 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 lipca 2023 roku;
- roku 2022 w przypadku wniosku o refundację VAT złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do dnia 29 lutego 2024 roku, lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (na przykład kwoty otrzymywanych alimentów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia naukowe itd.)
5. JAKIEJ WYSOKOŚCI DOPŁATY BĘDĄ WYPŁACANE W RAMACH REFUNDACJI VAT?
AKTUALIZACJA! Refundacja VAT będzie przysługiwać w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikająca z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku.
6. DO KIEDY MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O REFUNDACJĘ VAT?
Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później niż do dnia 30 września 2024 r., lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
7. JAK DOWIEM SIĘ O PRZYZNANIU REFUNDACJI VAT?
Informacja o przyznaniu refundacji VAT będzie przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w GOPS.
8. GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE REFUNDACJI VAT?
Wniosek o wypłatę refundacji VAT składa się na biurze podawczym Urzędu Gminy /parter/
Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o refundację VAT za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby, które złożą wnioski elektronicznie niezaopatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnione z wykorzystaniem profilu zaufanego zostaną wezwane do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Załączniki:
Pobierz plik (Wniosek_o_refundację_VAT.pdf)Wniosek - paliwa gazowe dostarczone w 2023 r.[ ]893 kB2024-04-22 13:08
Pobierz plik (Wniosek_o_wyplate_refundacji_podatku_VAT_2024_r.pdf)Wniosek - paliwa gazowe dostarczone w 2024 r.[ ]901 kB2024-04-22 13:08