1. Dodatek osłonowy 2024 przysługuje:
- gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym, bądź 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Dochód obliczany jest na podstawie dochodu za rok 2022.
2. Co to jest gospodarstwo domowe?
Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
3. Co jest brane pod uwagę do wyliczenia dochodu za rok 2022?
Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana jest na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
- przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
- inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (na przykład kwoty otrzymywanych alimentów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, stypendia naukowe itd.)
4. Jakiej wysokości dopłaty są wypłacane w ramach dodatku osłonowego?
- Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 228,80/286,00 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
- Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 343,20 zł/429,00 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 486,20 zł/607,75 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
- Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 657,80 zł/822,25 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.
Ponadto należy nadmienić, w przypadku dodatku osłonowego obowiązuje tzw. zasada złotówka za złotówkę co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.
* Wyższy dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwom, których głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi. By jednak otrzymać wyższy dodatek, konieczny jest wpis tego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dodatek osłonowy o podwyższonej wartości przysługuje wnioskodawcy, który uzyskał już wpis swojego źródła ogrzewania do CEEB. To oznacza, że wnioskodawca musi złożyć w Gminie deklarację dotyczącą źródła ciepła i źródeł spalania paliw oraz uzyskać wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków i dopiero po dopełnieniu tych formalności może złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego w podwyższonej wysokości. Jeśli źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie uzyskało wpisu do CEEB, wnioskodawca otrzyma podstawową kwotę dodatku osłonowego, pod warunkiem, że spełni obowiązujące kryteria.
5. Do kiedy można składać wnioski o dodatek osłonowy?
Wnioski o przyznanie dodatku osłonowego można składać do 30 kwietnia 2024 r. Wnioski złożone po tym dniu nie będą rozpatrywane.
6. Kiedy wypłacane będą świadczenia z tytułu dodatku osłonowego?
Świadczenia będą wypłacane do 30 czerwca 2024 r., w możliwe jak najszybszym terminie. Ustawa nie przewiduje konkretnej daty świadczenia.
7. Jak dowiem się o przyznaniu dodatku osłonowego?
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego jest przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej. W przypadku nie podania adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu można odebrać osobiście w GOPS.
8. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie dodatku osłonowego?
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w GOPS - pokój nr 1 (tj. gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej  wniosek).
Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku osłonowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Załączniki:
Pobierz plik (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO(1)(2).docx)KLAUZULA INFORMACYJNA RODO(1)(2).docx[ ]15 kB2024-04-22 12:57
Pobierz plik (Oświadczenie.informacja(2).docx)Oświadczenie.informacja(2).docx[ ]12 kB2024-04-22 12:57
Pobierz plik (Wniosek dodatek osłonowy 2024(4).docx)Wniosek dodatek osłonowy 2024(4).docx[ ]93 kB2024-04-22 12:57