Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) to społeczna komisja działająca na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Podstawowym zadaniem komisji jest realizowanie zadań własnych gminy w zakresie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych od alkoholu w celu zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla takich osób.
Komisja powoływana jest zarządzeniem wójta, które określa jej skład osobowy. Szczegółowy zakres zadań oraz jej funkcjonowanie reguluje ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Do zadań GKRPA Komisji należą:
- motywowanie osób uzależnionych do podjęcia leczenia,
- prowadzenie rozmów z członkami rodziny osób uzależnionych, mających na celu „wyjście ze współuzależnienia”,
- kierowanie wniosków do Sądu o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- kierowanie zleceń do biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia,
- wydawanie opinii w sprawie zgodności lokalizacji punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
- prowadzenie kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży,
 - rozpoznawanie problemów zgłaszanych przez klientów,
- motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia psychoterapii w placówkach leczenia uzależnienia od alkoholu, kierowania do specjalistycznego leczenia,
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych do zmian szkodliwego wzoru picia,
- udzielanie wsparcia osobom uzależnionym po zakończonym leczeniu odwykowym,
- udzielanie pomocy młodzieży upijającej się oraz ich rodzicom,
- prowadzenie konsultacji w zakresie wsparcia i pomocy dzieciom z rodzin z problemami alkoholowymi,
- rozpoznawanie zjawisk przemocy - udzielanie konsultacji dla ofiar przemocy,
- motywowanie sprawców przemocy do podjęcia terapii,
- gromadzenie i przekazywanie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc specjalistycznej pomocy.

- współpraca z terapeutą ds. uzależnień, Policją, Sądem w Garwolinie, Prokuraturą Rejonową w Garwolinie, Zespołem Interdyscyplinarnym, GOPS.

Dyżury GKRPA w Miastkowie Kościelnym:
każda pierwsza środa miesiąca
w godz. 15.00 - 17.00
w budynku należącym do Gminy Miastków Kościelny ul. Szkolna 5