Pomoc materialna dla uczniów przysługuje:

 • Uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
 • Wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom
  i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży upośledzonej umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • Słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych- do czasu ukończenia kształcenia, niż dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.
  Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym nie przysługują dzieciom objętym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności
w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność lub brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania oraz uczniowie z rodzin niepełnych lub w których wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne może być udzielane uczniom, w formie:

 • całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 • stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego, jeżeli organ uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa wyżej, nie jest celowe lub nie jest możliwe.
 • stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Świadczenia pomocy materialnej są przyznawane na wniosek:

 1. pełnoletniego ucznia, rodzica ucznia lub prawnego opiekuna.
 2. odpowiednio: dyrektora szkoły, kolegium lub ośrodka.
  Świadczenie pomocy materialnej mogą być przyznawane również z urzędu.

Rozliczenie należy składać w GOPS w terminach określonych w decyzji.

Wypłata przyznanego stypendium następuje  po przedstawieniu rachunków potwierdzających dokonanie zakupu.

Faktury lub rachunki muszą być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia.

Obowiązuje od 1 stycznia 2022r. kryterium dochodowe z ustawy o pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej jest dochód nieprzekraczający kwoty 776 zł, natomiast dla osoby w rodzinie – kwota 600 zł.

 Wniosek z załącznikami znajduje się w zakładce WNIOSKI do pobrania.